Rekrutacja

Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach
Nawarinou 19,  155-62 Holargos – Ateny,
tel. 0030 210 65-38-204, Fax. 0030 210 65-43-207,
e-mail: ateny@orpeg.pl  sekretariat@atenyzs.pl,  www.atenyzs.pl


Regulamin rekrutacji uczniów

Na podstawie  ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943,1954,2169 oraz 2017 poz. 60), Statutu Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, Regulaminu Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół oraz Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach z dnia 1 marca 2017 r.

w sekretariacie szkoły przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2017/2018

do klasy I Szkoły Podstawowej i kl. I Liceum Ogólnokształcącego

dla uczniów spełniających obowiązek szkolny/nauki w szkole kraju pobytu

od 1 marca do 30 maja 2017 r.
(czwartek, godz. 9.00 - 12.00; piątek, godz. 15.00 - 19.00, sobota, 9.00 - 12.00)

 

Równocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nr 27 z dnia 30 lipca 2013 roku Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach nie prowadzi naboru do
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nauczania ramowego.

 

Dokumenty niezbędne przy zapisie dziecka do szkoły:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez USC w Polsce lub oficjalne tłumaczenie greckiego odpisu aktu urodzenia,
  2. polski dokument tożsamości dziecka z nr PESEL lub paszport,
  3. paszporty rodziców,
  4. poświadczenie miejsca zameldowania w Polsce (wydane przez Urząd Miasta lub Gminy) lub dowody osobiste rodziców,
  5. dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Grecji (np. rachunek za telefon, prąd),
  6. jedna aktualna, matowa fotografia dziecka do legitymacji szkolnej (rozmiar 30 mm x 42 mm),
  7. zaświadczenie szkoły lokalnej potwierdzające realizację obowiązku szkolnego/nauki,
  8. kwestionariusze do pobrania
Wniosek o przyjęcie dzieckaKwestionariusz zgłoszeniowyOświadczenie rodzicówOświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego

Dziecko zostanie zapisane tylko po okazaniu kompletu oryginałów dokumentów.

 Zajęcia lekcyjne planowane są w piątki lub soboty. 

 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2010 r nr 170 poz 1143.) § 5. 1. Do szkół mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.